Rekrutacja

Projekt adresowany jest do bibliotekarzy bibliotek publicznych. Preferowane będą osoby należące do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz pracujące w bibliotekach publicznych zlokalizowanych w miejscowościach do pięciu tysięcy mieszkańców.

Rekrutacja do udziału w Projekcie trwać będzie od 18 do 31 maja 2021 r.

W dniu 1 czerwca br. do zakwalifikowanych osób zostaną wysłane mailowo szczegółowe informacje dotyczące udziału w Projekcie.

Podstawą do naboru jest wypełnienie formularza rejestracyjnego:

Rejestracja zakończona


Klauzula informacyjna:

(a) Projekt “Aptekarz literacki – cykl szkoleń online” jest realizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach programu MKDNiS “Partnerstwo dla książki”, którego operatorem jest Instytut Książki.

W przypadku zakwalifikowania do Projektu uczestnik:

 • (b) zobowiązuje się do do uczestnictwa w całym cyklu szkoleniowym. 3 szkolenia online (3×2 godziny) .
 • (c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją szkoleń w ramach projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.).
 •  przyjmuje do wiadomości, że:
  • Administratorem Danych jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Główny (00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7, KRS: 0000081477), z którym może skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną (redakcja@sbp.pl, biuro@sbp.pl),
  • Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (zgodnie z punktem c)
  • Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji szkoleń w ramach Projektu,
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji i rozliczenia Projektu,
  • Dane osobowe mogą być przekazywane do Instytutu Książki wyłącznie w celu weryfikacji uczestnictwa w Projekcie,
  • Ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie,
  • Przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a cofnięcie to nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • Dane osobowe nie są przetwarzane z wykorzystaniem mechanizmów automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Skip to content