Brak kategorii

Ewaluacja i wnioski

Ewaluacja cząstkowa prowadzona była na etapie realizacji szkoleń oraz wydarzeń w bibliotekach i opracowywania Apteczek literackich. Jej celem było monitorowanie przebiegu projektu.

W celu podsumowania całości zadania opracowano ankietę, której celem była ocena całości projektu. Ankieta zawierała 6 pytań zamkniętych i 4 otwarte, a także dane dotyczące cech społeczno-demograficznych takich jak: płeć, wiek respondenta oraz staż pracy w bibliotece. Wszyscy respondenci pochodzili z bibliotek publicznych, przy czym ponad połowa z miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.  W projekcie brały udział wyłącznie kobiety (100%) najczęściej (52%) w wieku 46-60 lat oraz 36-45 lat (24%). Blisko połowa z nich legitymowała się stażem pracy w bibliotece mieszczącym się w przedziale 11-20 lat, a 20% posiadało ponad 30 letni staż pracy.

Zdecydowana większość, bo aż 92% respondentów (72% to oceny 10, 20 % oceny 9) uznała, że szkolenia spełniły ich oczekiwania.

Bardzo wysoko ocenili wiedzę i umiejętności trenera (w skali 1-10) aż 92% przyznało maksymalną liczbę punktów. Podobnie wysoko (80% najwyższych not) oceniono sposób przygotowania i prowadzenia różnych form wsparcia, w tym: udostępnione materiały szkoleniowe oraz inne dodatkowe (przydatne linki), konsultacje w zakresie doboru książek do przygotowywanych zestawów pozycji biblioterapeutycznych, ocenę jakości Apteczek literackich oraz uwagi do koncepcji wydarzeń zorganizowanych przez uczestników szkoleń w bibliotekach macierzystych.

Aż 76% badanych uznało poziom swoich kompetencji przed przystąpieniem do zadania za co najwyżej średni, a tylko 4% uznało, że jest wysoki.

Oceniając poziom kompetencji osiągniętych w trakcie szkolenia, 80% respondentów wyraziło opinię, że szkolenia zdecydowanie podniosły ich wiedzę i umiejętności.

Za szczególnie cenne uznali opracowane i udostępnione przez trenera przykłady zestawów biblioterapeutycznych dla różnych grup odbiorców, wskazówki metodyczne i pomysły na warsztaty biblioterapeutyczne. 79% ankietowanych oceniło przeprowadzone szkolenia za bardzo przydatne, a 21% respondentów za przydatne z punktu widzenia przygotowania i realizacji wydarzeń w bibliotekach.

Większość respondentów nie zgłosiła uwag merytorycznych w zakresie usprawnienia szkoleń, pojawiły się natomiast sugestie o wydłużenie liczby godzin szkoleniowych oraz przygotowanie więcej wzorcowych scenariuszy spotkań biblioterapeutycznych z konkretną grupą czytelników. W odpowiedziach na pytanie otwarte dotyczące tematyki szkoleń, którymi byliby zainteresowani respondenci w przyszłości proponowano m.in. kontynuację szkoleń online z zakresu biblioterapii, bajkoterapii, a także metod pozyskania nowych czytelników i przełamania oporów, szczególnie starszych mężczyzn przed odwiedzeniem biblioteki. W pytaniu o inne uwagi przeważały pochlebne opinie o udziale w zadaniu, podziękowania za profesjonalizm trenera i prośby o dalsze tego typu przedsięwzięcia.

W drugim etapie realizacji zadania uczestnicy cyklu szkoleniowego opracowali zestawy Apteczek literackich, na podstawie posiadanych zbiorów. Większość z nich zdecydowała się na ocenę Apteczek przez specjalistę z Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego i skorzystała z możliwości uzyskania znaku jakości „Księgozbiór na zdrowie”. Przykładowe zestawy zamieszczono na stronie zadania. Wśród nich znalazły się wykazy opracowane przez biblioteki w: Bełżycach, Cieszanowie, Czarnym Borze, Elblągu, Łańcucie, Łysej Górze, Mińsku Mazowieckim, Piątnicy, Rzeczniowie, Zwierzynie.

Ekspert z PTB pomagał też w dostosowaniu scenariuszy planowanych spotkań biblioterapeutycznych do potrzeb konkretnej grupy odbiorców (dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, młodzieży, osób dorosłych, w tym starszych i niepełnosprawnych). Wydarzenia były realizowane jesienią 2021 r., a relacje z ich przebiegu wraz z dokumentacją zdjęciową i nierzadko scenariuszami przesłano do Biura ZG SBP. Specjaliści we współpracy z trenerem i koordynatorem dokonali wyboru najciekawszych, których opisy zostały następnie umieszczone na stronie zadania. Po akceptacji przesłanej dokumentacji bibliotekarze otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

Warto podkreślić, że ekspert z PTB, trener oraz koordynator zadania byli pod dużym wrażeniem kreatywności bibliotekarzy. Pomysły na spotkania były dopasowane do profilu działalności bibliotek, a tematyka dotyczyła najistotniejszych problemów, z jakimi mierzą się w okresie pandemii i nie tylko różne grupy czytelników (negatywne emocje, hejt oraz agresywność wśród dzieci i młodzieży, wyobcowanie starszych, psychoza, stany depresyjne itp.). W spotkaniach inspirowanych wybraną literaturą brali często udział zaproszeni psychoterapeuci, biblioterapeuci, którzy pomagali w identyfikacji i rozwiązywaniu zgłaszanych problemów, współpracowali z bibliotekarzami przy opracowaniu programów i scenariuszy zajęć. Po ocenie eksperckiej do najciekawszych spotkań (warsztatów) zaliczono:

Przebieg realizacji zadania przedstawiano także na posiedzeniach Zarządu Głównego SBP. Członkowie SBP zauważyli, że nie bez znaczenia dla oceny uzyskanych efektów są opinie zgłaszane przez samych bibliotekarzy – uczestników zadania. Podkreślali oni, że oprócz zdobycia nowych umiejętności, opracowania narzędzia edukacyjnego – Apteczki literackiej, wspierającego także zdrowie czytelników bardzo ważne było uświadomienie sobie skali problemów nękających obecnie dzieci, młodzież, osoby dorosłe, oraz potrzeba szukania dla nich profesjonalnej pomocy, w którą mogą i powinni włączyć się bibliotekarze.

 

Skip to content